Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox on showing current tab on different account

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Just noticed today that Firefox on my work computer (Mac) is adding an icon to the MacOS Dock that opens the URL of the currently active tab from Firefox on my personal computer (also a Mac). Firefox on my work computer is signed into Sync w/ my work Firefox account and Firefox on my personal computer is signed into sync w/ my personal Firefox account. This is crazy and unacceptable.

I have not previously signed into my personal Firefox account on my work computer, the Connected Services section of the Firefox Account Settings for my personal account does not show my work computer and the Connected Services for my work account does not show my personal computer.

Both computers are on the same physical network, but do not otherwise interact.

Giải pháp được chọn

That is a MAC OS feature called Handoff.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That is a MAC OS feature called Handoff.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.