Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Autofill Fields Doesn't Work

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

This is a two-fold question.

Firstly, I was unable to import my auto-fill addresses and credit cards from Chrome and I had to manually add them to Firefox. Is it even possible to import addresses and credits into Firefox??

Second, and most importantly, the auto-fill feature in FireFox does not work. Contrary to other entries in this forum, the credit card field will show me the dropdown of options and fill - but names and address fields will not. The feature is turned on in settings (as shown in attached) and I even restarted my computer. How can I get these fields to auto-fill?

I am running FireFox for Windows 10, v96.0.2 (64 bit) and I'm located in the US.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.