Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Screenshots are either cropped or very small if zoom in resp. zoomed out

more options

Dear Firefox Friends

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sorry -- when the forum gets to an emoji in a question, it throws away all the text after that. But luckily, your comments were in your screenshots.

Shot #1: 100% zoom

Shot #2: 133% zoom -- text is larger than expected and right side is cropped off

Shot #3: 67% zoom -- text is too small and there's excess space on the right side

There were some bugs filed to fix various zoom issues last year, but I guess some problems continue. Does it matter which option you use:

  • Select for yourself
  • Capture entire visible area
  • Capture full page

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.