Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i can't login to my add-on account: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/17223206/

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i can't login to my add-on account: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/17223206/ every time i click on log in it sends me to a normal sign in page: https://files.catbox.moe/ap80cq.png then i click on sign in and it throws me to another page: https://files.catbox.moe/eyea5d.png from there it doesn't work as it should i completed the 2fa setup by scanning the qr, it shows up on my google authenticator but when i enter the 6 digit codes its generating in the login page, it just says they are invalid (they are not. i tried it like 50+ times): https://files.catbox.moe/8zxns6.png i tried using the other method as well same thing happens: https://files.catbox.moe/i8esej.png

i can login fine in places where it doesn't require me to enable 2fa like https://accounts.firefox.com/ i tried enabling 2fa from there (through my account's settings but the same thing happens): https://files.catbox.moe/onm1yw.png

note: by 2fa i mean Two-step authentication

i can't login to my add-on account: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/17223206/ every time i click on log in it sends me to a normal sign in page: https://files.catbox.moe/ap80cq.png then i click on sign in and it throws me to another page: https://files.catbox.moe/eyea5d.png from there it doesn't work as it should i completed the 2fa setup by scanning the qr, it shows up on my google authenticator but when i enter the 6 digit codes its generating in the login page, it just says they are invalid (they are not. i tried it like 50+ times): https://files.catbox.moe/8zxns6.png i tried using the other method as well same thing happens: https://files.catbox.moe/i8esej.png i can login fine in places where it doesn't require me to enable 2fa like https://accounts.firefox.com/ i tried enabling 2fa from there (through my account's settings but the same thing happens): https://files.catbox.moe/onm1yw.png note: by 2fa i mean Two-step authentication

Giải pháp được chọn

Make sure you have the correct time on the mobile device and on the computer because the 6 digit TOTP code is only valid for 30 seconds (the Google Authenticator app shows a timer), so any time misalignment causes the code not to work.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you have the correct time on the mobile device and on the computer because the 6 digit TOTP code is only valid for 30 seconds (the Google Authenticator app shows a timer), so any time misalignment causes the code not to work.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.