Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot log on to this website with Firefox 96.0.2 https://investor.vanguard.com/my-account/log-on

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi scotsman2

more options

Cannot log on the above website with Firefox 96, as stated on subject line. Can do so with Microsoft Edge.

Giải pháp được chọn

I don't know whether it's relevant, but some sites try to block password fillers by requiring you to physically type in their form. Possibly adding a space after the text and deleting it might be enough.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

scotsman2 said

Cannot log on the above website with Firefox 96, as stated on subject line. Can do so with Microsoft Edge. Operating system is Windows 10.

Hữu ích?

more options

Partially solved. Remove stored logon data and enter data manually, it works. This is unnecessary in Microsoft Edge. Something in the Firefox password vault must not be compatible with this website.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I don't know whether it's relevant, but some sites try to block password fillers by requiring you to physically type in their form. Possibly adding a space after the text and deleting it might be enough.

Hữu ích?

more options

Other users have reported the same problem and did the same as you to fix the issue.

Hữu ích?

more options

Like some others, I found that if I deleted and retyped the last character on username and password it worked.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.