Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I remove the pink color. If I cannot remove it I will cancel Firefox.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I remove the pink color. If I cannot remove it I will cancel Firefox.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Explain?

Hữu ích?

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


Hello,

In order to better assist you with your issue please provide us with a screenshot. If you need help to create a screenshot, please see How do I create a screenshot of my problem?

Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem.

Thank you!

Hữu ích?

more options

It is possible you selected one of the Colorways themes that are included in Firefox. You can find the built-in themes (light, dark, system) and further down the Colorways themes included in Firefox on the "Add-ons and Themes" page (Ctrl+Shift+A; Themes tab).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.