Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My start up pages have disappeared

more options

i had like 4 or 5 startup pages. i reinstalled firefox and synced twice so it could reclaim them from my home computer but nothing happened. i tried to redo it and the option is not there. not sure if this was an update but if so i hate it. i added 3 of my startup pages to the home button. so maybe i can get them from pressing that. but i prefer to have them on startup and just have one page as my home page.

i had like 4 or 5 startup pages. i reinstalled firefox and synced twice so it could reclaim them from my home computer but nothing happened. i tried to redo it and the option is not there. not sure if this was an update but if so i hate it. i added 3 of my startup pages to the home button. so maybe i can get them from pressing that. but i prefer to have them on startup and just have one page as my home page.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, how were they set up before? Were they pinned tabs? (Pinned Tabs - keep favorite websites open and just a click away)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.