Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

light and dark theme

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 60 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

How do I switch from light to dark mode? I've been using the same theme for a while now and up until the update it was defaulted in light mode but now it's in dark mode. How do I change my webpages to be defaulted in light mode?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

1. Type about:addons in the search bar 2. Select Themes in the left sidebar 3. Choose Enable under Light

Hữu ích?

more options

See this answer for a comprehensive treatment of the issue. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1364418#answer-1474290

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.