Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pin after sleep

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi transedit

more options

When I leave the house I put my laptop to sleep and close it for safety, but since a few days it doesn't ask for my pin anymore when I open it.

Giải pháp được chọn

By the way, I usually lock the screen manually when I leave my desk. Old habit from working in an office with a lot of pranksters.

To lock it, hold down the "Windows" key and tap the L key.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Windows doesn't ask for your pin when it wakes from sleep? Hmm... is there any chance that Windows Hello is using facial recognition to unlock the screen?

I started doing a search but actually, I think you can interpret the results as well as I could:

https://www.google.com/search?q=wake-from-sleep+pin

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

By the way, I usually lock the screen manually when I leave my desk. Old habit from working in an office with a lot of pranksters.

To lock it, hold down the "Windows" key and tap the L key.

Hữu ích?

more options

Sorry, of course that was a Windows, not Firefox question. Thank you for answering anyway. Your tip about doing it manually is helpful.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.