Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add-ons randomly not working

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ArneStockholm

more options

This is a question in relation to [https://support.mozilla.org/en-US/que.../1302462|this]

The fix suggested there seems reasonably easy to follow but I'm a bit unsure about this

Delete all extensions* files and compatibility.ini in the Firefox profile folder to reset the extensions registry.

Apart from compatibility.ini I can see two extensions*, namely extension-preferences.json and extensions.json. Is that correct?

Now I'm supposed to delete those three files. And here comes my question:

What does New files will be created when required. mean? What I'm worried about is that all my extensions will disappear and I will have to start with from scratch reinstalling them all again.

Giải pháp được chọn

You can try "Clear the startup cache..." via the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can try "Clear the startup cache..." via the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

Hữu ích?

more options

Thank you for the suggestion. As the extensions stops working randomly I have to wait a few days to see if this fix works.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.