Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

opensubtitles breach

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi R.1C

more options

I was informed about opensubtitles being hacked. However, since Monitor says "Results for: ... @sky.com

This email did not appear in the Open Subtitles breach. No other breaches found from a basic search".

how did you know about my use of opensubtitles and POSSIBLE inclusion with those affected?

Thank you.

I was informed about opensubtitles being hacked. However, since Monitor says "Results for: ... @sky.com This email did not appear in the Open Subtitles breach. No other breaches found from a basic search". how did you know about my use of opensubtitles and POSSIBLE inclusion with those affected? Thank you.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did Firefox Monitor send you a personal alert? Usually Firefox Monitor would only send alerts for addresses you signed up to monitor. Is it possible that you have another email address registered that forwards to your main address?

Hữu ích?

more options

Thank you for your help.

I was first notified by the haveibeenpwned site, then by Firefox. There is an option to delve further with Firefox and when I did, got the message "This email did not appear in the Open Subtitles breach. No other breaches".

I just wondered why, if my email did not appear in the breach, how does Firefox know I have registered with opensubtitles.

Thanks again.

R

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.