Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Stack firefox logo on top of wordmark on newtab page

more options

I am trying to stack the firefox logo on top of the wordmark on the newtab page. I've tried doing using "display: block;" in my userContent.css, but it doesn't work. I'm not super good at CSS, so any ideas?

Giải pháp được chọn

Try this:

/*** Firefox Home / New tab ***/

/* Position Logo and Text Brand above-below Fx96 */
.search-wrapper .logo-and-wordmark {
  flex-direction: column !important;
}

/* Reduce Height of Text Brand to actual image height Fx96 */
.search-wrapper .logo-and-wordmark .wordmark {
  height: 42px !important;
}
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Try this:

/*** Firefox Home / New tab ***/

/* Position Logo and Text Brand above-below Fx96 */
.search-wrapper .logo-and-wordmark {
  flex-direction: column !important;
}

/* Reduce Height of Text Brand to actual image height Fx96 */
.search-wrapper .logo-and-wordmark .wordmark {
  height: 42px !important;
}

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.