Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync Stop Working on Firefox 52ESR, Plese Fix it

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

There Is a Way to Fix This?

There Is a Way to Fix This?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Unlikely. They support only two full ESRs.

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

more options

I can login to the Firefox account with Firefox 52, but I can't access the Firefox Account settings page.

Web Console:

  • TypeError: Object.fromEntries is not a function

There are no Sync error logs and a Sync success log (about:config => services.sync.log.appender.file.logOnSuccess = true) looks OK.

more options

I didn’t like where Firefox Quantum was going. So, I stopped updating at v54. The sync settings are located at; about:preferences#sync