Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updating Firefox on a Chromebook

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi weshamner

more options

I downloaded Firefox on my Chromebook using the instructions found here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/run-firefox-chromeos However, I have not been able to update it since. It says updates are disabled in Firefox itself, and I have not been able to fine what files I need to update via Terminal to get the most current version. (I have been able to update other files through Terminal). Can someone please point me in the direction of how to update Firefox if installed in the manner described in the link?

I downloaded Firefox on my Chromebook using the instructions found here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/run-firefox-chromeos However, I have not been able to update it since. It says updates are disabled in Firefox itself, and I have not been able to fine what files I need to update via Terminal to get the most current version. (I have been able to update other files through Terminal). Can someone please point me in the direction of how to update Firefox if installed in the manner described in the link?

Giải pháp được chọn

Thank you for the reply but I didn't end up needing to use the file download. Turns out, I apparently just needed to run the command: flatpak update org.mozilla.firefox User error, I was just using the wrong command. Lesson learned.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Giải pháp được chọn

Thank you for the reply but I didn't end up needing to use the file download. Turns out, I apparently just needed to run the command: flatpak update org.mozilla.firefox User error, I was just using the wrong command. Lesson learned.