Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

reverse alphabetical order of printers in destination drop down list on "print" screen

more options

Hi: I hope I can explain my issue easily. When I am using Firefox 96.0.1 64 bit (Windows 10) and go to print a web page, the print screen pops up. The first thing on the right under "print" is a 'destination' drop-down menu for the various printers on my network. They appear in reverse alphabetical order. How can I configure the dropdown menu so that they appear in alphabetical order? Thanks so much.

Rich Fingerhut

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Rich, I never noticed that before. It seems to have been this way for a long time. I don't know whether anyone has filed a bug saying it should be A-Z instead of Z-A, but I couldn't find one in a search on https://bugzilla.mozilla.org/. Very strange.

Regarding whether you can configure it, I am not aware of a way to do that.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.