Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Missing Bookmarks Bar after Import

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zian

more options

I opened up Mozilla and noticed that my bookmarks bar was empty and can't figure out why my bookmarks are "gone" (but still registered by Firefox), or how to put them back into my bookmarks bar. The only thing I can think of that might have caused this is that I accidentally clicked on the "Import bookmarks" button at some point during the last time I was using Firefox, but I'm not sure if that would cause my bookmarks to disappear.

Is there any way to restore my bookmarks bar?

Giải pháp được chọn

Your bookmarks could be in another location. To move them to your bookmarks toolbar: 1. Go to ->Bookmarks->Manage Bookmarks (or use the hotkey Ctrl+Shift+O) 2. Since you clicked Import Bookmarks, the missing bookmarks could be under Bookmarks Menu in the left sidebar. Check there and drag any bookmarks/folders you would like in your bookmarks toolbar to Bookmarks Toolbar 3. You can also check under Other Bookmarks

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Your bookmarks could be in another location. To move them to your bookmarks toolbar: 1. Go to ->Bookmarks->Manage Bookmarks (or use the hotkey Ctrl+Shift+O) 2. Since you clicked Import Bookmarks, the missing bookmarks could be under Bookmarks Menu in the left sidebar. Check there and drag any bookmarks/folders you would like in your bookmarks toolbar to Bookmarks Toolbar 3. You can also check under Other Bookmarks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.