Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Credit Card Autofill

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Autofill Addresses shows up under Forms & Autofill, but not credit cards! Sequence of events: 1) Credit card autofill worked fine. 2) Installed (Intego) VPN & software suite. Set the net barrier application rule to block ksfetch; allowed all other Firefox connections. Credit card auto fill info showed per usual but now would not populate. 3) Researching in FF forums, changed a few extensions.formautofill settings. That's when credit card section disappeared from Settings. Thought it was a good time to stop; did not take screen shot of settings before making changes, so thought it best to reach out. All help is appreciated!

Here are the current 14 settings with prefix "extensions.formautofill." 1)addresses.capture.enabled - false 2)addresses.enabled - false (all bold) 3)available - on (all bold) 4)creditCards.available - true 5)creditCards.enabled - true 6)creditCards.hideui - true (all bold) 7)creditCards.used - 3 (all bold) 8)firstTimeUse - true 9)heuristics.enabled - true 10)loglevel - Warn 11)reauth.enabled - true 12) section.enabled - true 13) supportRTL - false; 14)supportedCountries - US,CA

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.