Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox takes too long to load any page but in private mode is ok!

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have the latest version! Win 10 up to date! Suddenly mozilla became to slow when opening any site! The very first tab is loading fast enough but the 2nd or 3rd tab it makes more than 1 minute. If i close mozilla and open it again, the first tab ok the rest it's a disaster In private mode it's ok! I checked google chrome and it's also ok!

I have the latest version! Win 10 up to date! Suddenly mozilla became to slow when opening any site! The very first tab is loading fast enough but the 2nd or 3rd tab it makes more than 1 minute. If i close mozilla and open it again, the first tab ok the rest it's a disaster In private mode it's ok! I checked google chrome and it's also ok!

Giải pháp được chọn

i deactivate all extensions, close firefox, start it again and i reactivate the extensions! No problem anymore!!!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Some add-ons are not active when using Private Windows.

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

i deactivate all extensions, close firefox, start it again and i reactivate the extensions! No problem anymore!!!

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.