Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Accessing online bank account

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gl138703

more options

I can't access my online bank account using Firefox, but have no problem doing so with Chrome. What gives?

Giải pháp được chọn

My apologies. The bank eventually admitted they had made an error in updating their website and that using Firefox on their website might produce login errors. Thank you for your efforts. And also for your suggestions. I will use them the next time i encounter issues with their website. At least this time it only took them 2 or 3 days to admit their mistake. The specific error message was:

Sorry, invalid login. Please verify the account number and/or Password you entered. (Error: C24N)

Again, my apologies about the false alarm. And thank you for your response.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

One problem may be Enhanced Privacy Protection, by default enabled everywhere, which could block the cookies necessary for banking websites. To turn off for the banking website: 1. Click the shield icon to the left of the address bar 2. Toggle Enhanced Privacy Protection off You might also have Strict Privacy Protection (very different from Enhanced Privacy Protection) turned on. To disable this: 1. Type in about:preferences#privacy in the address bar 2. Choose Standard instead of Strict

This could also be a problem with your extensions. Content blockers like ad blockers can cause websites to malfunction. Try disabling all extensions on the banking website or reopening the website in a private window.

Hữu ích?

more options

joeccc said

I can't access my online bank account using Firefox, but have no problem doing so with Chrome. What gives?

Do you get a specific error message?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

My apologies. The bank eventually admitted they had made an error in updating their website and that using Firefox on their website might produce login errors. Thank you for your efforts. And also for your suggestions. I will use them the next time i encounter issues with their website. At least this time it only took them 2 or 3 days to admit their mistake. The specific error message was:

Sorry, invalid login. Please verify the account number and/or Password you entered. (Error: C24N)

Again, my apologies about the false alarm. And thank you for your response.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.