Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FIREFOX PROBLEM, Help need!

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello, each time i open firefox for all www before i had all logins and passwords saved , when i close and open firefox again i must log in to all www,

Please help me to investigate the problem,...

Mathew

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Your ‘logged-in’ status is stored in special cookies. If the cookie is removed, you are logged out.


You may be in Private Browsing mode or told Firefox not to remember.

Type about:preferences#privacy<enter> in the address box. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn off Always Use Private Browsing Mode Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on ONLY Cache and Form And Search History leaving the others off.


Macs: Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Images) file. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Hữu ích?

more options

look, that;s not the problem, all is checked and done, problem persist.

NO Solution yet found... any advice ?

Hữu ích?

more options

Profile data can be removed or not recorded in several ways;

  • 1) Running Firefox in Private Mode (nothing is recorded)
  • 2) Privacy settings; (In the address box, type about:preferences#privacy<enter> in the address box.
  • 3) Many disk cleaners and anti-virus type programs can remove data from browsers
    Open their settings and have them leave the browsers alone.
  • 4) Mal-ware.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.