Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 96 under new clean load of Windows 10

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Rebuilding my system after HD crash I need a way to restore my bookmarks from backup html file. FF96 only has import options for MS browsers. In the FF96 menu (upper right of window) there once was a "Manage Bookmarks" with pull down options. Can someone steer me to a solution to restore my old bookmarks??

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please read the whole message. Copy Bookmarks

These instructions are for Firefox. Other browsers should also be able to do this.

These instructions will combine the new bookmarks with the old.

Open the Bookmarks Manager; Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar, and select Bookmarks. Hot key is <Control> (Mac=<Command>) <Shift> B. Firefox 84+ <Control> (Mac=<Command>) <Shift> O.

Once the window is open, at the top of the page, press the button labeled Import and Backup. Select Export Bookmarks To HTML, and follow the prompts and save it to a HTML file. Copy the file to another computer/profile. Repeat the instructions above, BUT select Import Bookmarks From HTML.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-bookmarks-from-backup-or-move-them

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recover-lost-or-missing-bookmarks

Mozilla search: Import {web link}

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.