Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot display Windows 10 taskbar from the Firefox browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

While in the Firefox browser I can no longer display the windows 10 toolbar by moving the cursor to the bottom of the page. This has always worked but started failing recently. Not sure if it was a Firefox update that changed things or something else. Moving the cursor to the bottom of the screen on all windows applications correctly pops up the taskbar. This only happens with the Firefox main screen and any web page linked to with Firefox. The Windows IE works fine.

Giải pháp được chọn

Are you talking about using 'full screen' or not full screen? Have you checked using the icons at the top-right of the window?

If the problem is with the not full screen, try making the window smaller by grabbing the top corner of the window and bringing it down about 1/3 of the way. Then move the window about.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Are you talking about using 'full screen' or not full screen? Have you checked using the icons at the top-right of the window?

If the problem is with the not full screen, try making the window smaller by grabbing the top corner of the window and bringing it down about 1/3 of the way. Then move the window about.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.