Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

turn off cookies or private window when browsing instagram?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 61 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zian

more options

how do I disable cookies or Private window while browsing Instagram

how do I disable cookies or Private window while browsing Instagram

Giải pháp được chọn

By default, all cookies website create in Private mode is cleared when the Private window is closed. There is no way to block cookies for specifically Private mode, but you can block cookies for Instagram for both Normal and Private windows: 1. Go to about:preferences#privacy 2. Select Manage Exceptions under the section Cookies and Site Data 3. Input www.instagram.com in the field and select Block Now cookies and data from Instagram should be blocked everywhere.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

By default, all cookies website create in Private mode is cleared when the Private window is closed. There is no way to block cookies for specifically Private mode, but you can block cookies for Instagram for both Normal and Private windows: 1. Go to about:preferences#privacy 2. Select Manage Exceptions under the section Cookies and Site Data 3. Input www.instagram.com in the field and select Block Now cookies and data from Instagram should be blocked everywhere.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.