Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Incorrect email address; error in adding email address

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox lists my email address as msrigg@pacbell.net. https://accounts.firefox.com/settings?deviceId=13cdac7229844403832b26dd296a070b&flowBeginTime=1642366300715&flowId=a6ac00ce3452dbe9dcc3f0bb110131b5263604807fdc23cc550f5e7ece41deb7&broker=web&context=web&isSampledUser=false&service=none&uniqueUserId=d1f9bbb3-6a5f-4efc-a398-cecb946e054e That same webpage indicates I have no secondary email. However, when I enter a secondary email, (AlexR@currently.com) a red popup message says: account already exists.

How can I eliminate msrigg@pacbell.net? How can I replace it with AlexR@currently.com?

Firefox lists my email address as msrigg@pacbell.net. https://accounts.firefox.com/settings?deviceId=13cdac7229844403832b26dd296a070b&flowBeginTime=1642366300715&flowId=a6ac00ce3452dbe9dcc3f0bb110131b5263604807fdc23cc550f5e7ece41deb7&broker=web&context=web&isSampledUser=false&service=none&uniqueUserId=d1f9bbb3-6a5f-4efc-a398-cecb946e054e That same webpage indicates I have no secondary email. However, when I enter a secondary email, (AlexR@currently.com) a red popup message says: account already exists. How can I eliminate msrigg@pacbell.net? How can I replace it with AlexR@currently.com?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What happens if you try to login as AlexR@currently.com ? Is that username recognized ?

Did you ever used the AlexR@currently.com email address before ?