Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CSS color-scheme updates

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi henryrosser74

more options

Hi! I was digging through the changelogs as I noticed that Google and Firefox settings were now in dark mode. I discovered a new feature that had it sync with the system dark-mode. Is there a way to turn this off (through settings or about:config)? Not a huge fan of dark-mode Google, but light-mode Windows is terrifying lol.

Thanks in advance for your help--not a huge deal, just something I was interested in knowing. Have a fantastic day!

Giải pháp được chọn

Enter about:config in the address bar and set layout.css.prefers-color-scheme.content-override to 2.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Enter about:config in the address bar and set layout.css.prefers-color-scheme.content-override to 2.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Thank you! That worked perfectly

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.