Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox blocks dns rewrites - MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi, recently I setup a home server for my local lan. Through the use of AdGuardHome and Nginx Proxy Manager, I have attempted to redirect websites I wish to avoid (in this case adult websites). The problem is that Firefix gives the error code MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT and won't allow me to create an exception. As an example, i've tried redirecting google.com to duckduckgo.com. I've looked up solutions to this but nothing has helped. Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.