Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Issued with Domain Forwarding

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I own www.batteryseminars.com domain, and it has been setup to permanently forward to: [https://plugvolt.com/seminars/|https:.../seminars/]

Whenever I enter www.batteryseminars.com in Mozilla browser (Mozilla browser only), it times out with no response or opening of any web page. I have tried this from different computers with different IP addresses, and it does it each time - but again, only when using a Mozilla browser. The domain forwarding works well in Chrome, Edge and Safari browsers.

How can this be fixed? Thanks.

duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1364632

I own '''www.batteryseminars.com''' domain, and it has been setup to permanently forward to: [[https://plugvolt.com/seminars/|https://plugvolt.com/seminars/]] Whenever I enter '''www.batteryseminars.com''' in Mozilla browser (Mozilla browser only), it times out with no response or opening of any web page. I have tried this from different computers with different IP addresses, and it does it each time - but again, only when using a Mozilla browser. The domain forwarding works well in Chrome, Edge and Safari browsers. How can this be fixed? Thanks. ''duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1364632''

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào