Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want Firefox as my browser but google don’t allow

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Tell me why I am forced to use google as my browser?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you talking about the home page? https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Or the search engine? Type about:preferences#search<enter> in the address box. You can select any search engine to be your default from here.

You can also remove any engine from here.

New Tab Settings https://addons.mozilla.org/firefox/addon/new-tab-override/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-new-tab-page

https://support.mozilla.org/en-US/kb/hide-or-display-content-new-tab

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.