Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Annoying downloadbutton popup

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi aliciaporcella

more options

Hello,

Since the last firefox update to version 97.0b3 a new "effect" appeared, which is truly annoying. Whenever I download something, the downloadbutton message pops up, and I don't know how to get rid of this. Could you please tell me how to change the settings to prevent this from happening?

15 january 2022

Thanks in advance, Alicia

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

This could be related to the new download panel.

  • 1733587 - [meta] Let browser.download.improvements_to_download_panel pref ride the train to release
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

That could be a message from an add-on download manager. Check its settings.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

This could be related to the new download panel.

  • 1733587 - [meta] Let browser.download.improvements_to_download_panel pref ride the train to release

Hữu ích?

more options

Okay, I know a bit more now. After first disabling all my add-ons, the 'problem' remained, so it's not due to those. Then I tried to revert back to an earlier firefox release, to no avail either. Then I read the topic about the "Changes to the Firefox download flow", and now I know that what I considered an 'annoying popup' is actually the 'downloads panel'. Apparently my 'problem' is a side-effect of a new feature, but still very annoying to me.

Setting "browser.download.improvements_to_download_panel" to 'false' indeed solves my problem, but that happens to turn off the entire new download flow feature. A separate option to only prevent the panel from showing up might be a future 'improvement'.

Thanx guys!

Hữu ích?

more options

Dunno if this addition is still relevant, but now I found the setting "browser.download.alwaysOpenPanel" which - if set to 'false' - is the right solution to prevent the downloads panel from showing up at every download. I put the setting "browser.download.improvements_to_download_panel" back to 'true', so I can have the benefit of the new download flow feature.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.