Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My yahoo mail is not secure on the firefox browser.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Amelia

more options

Fx89Padlock-Triangle: A padlock with a triangle indicates that Firefox is not blocking insecure passive content, such as images. By default, Firefox does not block mixed passive content; you will simply see a warning that the page isn't fully secure. Attackers may be able to manipulate parts of the page like displaying misleading or inappropriate content, but they should not be able to steal your personal data from the site.

Fx89Padlock-Triangle: A padlock with a triangle indicates that Firefox is not blocking insecure passive content, such as images. By default, Firefox does not block mixed passive content; you will simply see a warning that the page isn't fully secure. Attackers may be able to manipulate parts of the page like displaying misleading or inappropriate content, but they should not be able to steal your personal data from the site.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello,

This is likely caused by emails with insecure remote content. In this case, this is not at fault of Firefox. If you are worried, you can enable HTTPS only mode in Firefox, with the instructions found at HTTPS-Only Mode in Firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.