Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I'm on a Mac desktop. Favorite Bookmarks have stopped displaying in View > Toolbars > Bookmarks Toolbars (set either to Show All or Only Show on New Tab. I have verified the favorites are still there in Bookmarks > Bookmarks Toolbar, but when View > Toolbars > Bookmarks Toolbars is opened it displays an empty bar.


/moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox (for desktop) section.

I'm on a Mac desktop. Favorite Bookmarks have stopped displaying in View > Toolbars > Bookmarks Toolbars (set either to Show All or Only Show on New Tab. I have verified the favorites are still there in Bookmarks > Bookmarks Toolbar, but when View > Toolbars > Bookmarks Toolbars is opened it displays an empty bar. /moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox (for desktop) section.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào

Giải pháp được chọn

I found guidance and answered my own question of 1/15/2022 thanks to this posting: https://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmarks-toolbar-display-favorite-websites

The solution. Customize Toolbar by dragging the "[Star] Bookmarks Toolbar" icon up onto the lower toolbar row; the one that displays when set to either: • Only Show on New Tab, or • Always Show.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I found guidance and answered my own question of 1/15/2022 thanks to this posting: https://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmarks-toolbar-display-favorite-websites

The solution. Customize Toolbar by dragging the "[Star] Bookmarks Toolbar" icon up onto the lower toolbar row; the one that displays when set to either: • Only Show on New Tab, or • Always Show.

more options

That was very good work. Well Done.