Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

There is no HELP in the browser 3 horix lines' navigation

more options

ACCURATELY describe where to find the version of Firefox I am using! I just signed up as a volunteer, because my SPECIALTY is running into / IDing mistakes and/or user issues in sofware and online; have worked online since 1998 w Big 5 then Big 4 firms.

I'm using a windows 10 laptop, 64 bit.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What if you activate the classic menu bar by tapping either the Alt key or the F10 key. That should reveal a Help menu at the top of the window.

For the main application menu, if Help isn't visible, Firefox may be truncating the menu due to miscalculating your screen height. Do you have multiple displays with different resolutions?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.