Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why did a Firefox update chg my PDFs to Firefox from Adobe without asking me?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Why did a Firefox update chg my PDFs to Firefox from Adobe without asking me?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Did you change it back? see screeshot

Hữu ích?

more options

Thank U for Ur info, yes I was able to reverse the PDFs back to Adobe.

But my question was why did the update switch the PDFs to Firefox without asking me before hand. Was it something I did or was it coding in the update?

Hữu ích?

more options

It's a glitch in the Matrix!  :-))

Hữu ích?

more options

Please mark this issue as resolve and get back out there!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.