Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why did update 95.0.2 change all my PDF files from Adobe to Firefox? How can I reverse this?

more options

Why did update 95.0.2 change all my PDF files from Adobe to Firefox? How can I reverse this?

Why did update 95.0.2 change all my PDF files from Adobe to Firefox? How can I reverse this?

Giải pháp được chọn

Hi, do you mean in Windows File Explorer and on your desktop? That icon usually is determined by your Windows "default application" settings. It may be that your default application changed from Adobe to Firefox. Try changing it back through Windows. Does that work?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, do you mean in Windows File Explorer and on your desktop? That icon usually is determined by your Windows "default application" settings. It may be that your default application changed from Adobe to Firefox. Try changing it back through Windows. Does that work?