Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Secure Connection Failed"

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rudy

more options

Have been getting the "Secure Connection Failed" clicking on google search hits - simple as clicking on the first hit of "wiki wordle" google search would trigger this error.

OS Edition Windows 10 Pro Version 20H2 Installed on ‎Tue ‎20 ‎11 ‎10 OS build 19042.1466

Firefox 96.0 as of 2022-01-13

Error: Secure Connection Failed

Error info: An error occurred during a connection to www.google.com. SSL peer was not expecting a handshake message it received. Error code: SSL_ERROR_HANDSHAKE_UNEXPECTED_ALERT

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can try to disable DNS over HTTPS.

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

See also:

Hữu ích?

more options

Thanks for the quick reply, much appreciated.

I tried changing the Proxy setting to "none" and it helped for a few minutes and then I got the same error.

What I finally did to fix the problem was to remove all my *google* domain's cookies and data. Had to re-login and lost all the auto-fill data; but I can click on the google search hits and without hitting the error.

Must've been something to do with this month's Windows Tuesday Update, my guess.

Thanks, Rudy

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.