Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot access my own website on Firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Thank you for your reply. This is the error message I get when trying to access my own website through Firefox. I have no problems accessing my own website through Google Chrome or Microsoft Edge?

Hmm. We’re having trouble finding that site.


We can’t connect to the server at www.qrm-assocites.com.

If that address is correct, here are three other things you can try:

  Try again later.
  Check your network connection.
  If you are connected but behind a firewall, check that Firefox has permission to access the Web.

There must be setting on my laptop or in Firefox that I may have to change? I already tried clearing my browser cache and data as well as my ip address.

Do you have any other suggestions what may be going on with my Firefox browser and allowing me to access my website: www.qrm-associates.com.

Thank you

Giải pháp được chọn

Thank you both for your replies. I actually uninstalled and reinstalled the Firefox browser and it now works. I am now able to access my website through the Firefox Browser. Not sure what may have happened.

Thanks again!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The web address could be wrong.

Hmm. I did a web search and found: https://qrm-associates.com/ this works.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank you both for your replies. I actually uninstalled and reinstalled the Firefox browser and it now works. I am now able to access my website through the Firefox Browser. Not sure what may have happened.

Thanks again!

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.