Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download popup always LAG to click OK?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

The DOWNLOAD POPUP always has a lag before it lets you click OK WHEN NO DEFAULT download settings for that file type are set. VERY STRANGE could make a rationale for that with .exe which CANNOT HAVE DEFAULT SAVE SETTINGS APPARENTLY? BUT ALL FILES?? That is insanity POPUP APPLICATION LAG TO CLICK OKAY WHAT IN FREAKING LUDICROUS MADNESS is that load of garbage AHA!! SOLUTION and customization options to fix that would be VERY NICE APPRECIATED FOR SURE. Thank

The DOWNLOAD POPUP always has a lag before it lets you click OK WHEN NO DEFAULT download settings for that file type are set. VERY STRANGE could make a rationale for that with .exe which CANNOT HAVE DEFAULT SAVE SETTINGS APPARENTLY? BUT ALL FILES?? That is insanity POPUP APPLICATION LAG TO CLICK OKAY WHAT IN FREAKING LUDICROUS MADNESS is that load of garbage AHA!! SOLUTION and customization options to fix that would be VERY NICE APPRECIATED FOR SURE. Thank

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you talking about Firefox or something else?

Your User Agent shows you are using Waterfox. Is this correct? Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0 Waterfox/78.12.0