Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox not loading webpages

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Hi,

I'm running on macOS 12.1 with firefox 95 (and also 96). Suddenly everywhere I try to browse it will not load the webpage. I did not change any settings while it happend.

I already tried disabling al my extensions without luck. I also removed all cache etc.

Is there anything else I can try?

Kind regards.

Hi, I'm running on macOS 12.1 with firefox 95 (and also 96). Suddenly everywhere I try to browse it will not load the webpage. I did not change any settings while it happend. I already tried disabling al my extensions without luck. I also removed all cache etc. Is there anything else I can try? Kind regards.

Giải pháp được chọn

Hi

I appreciate that you may have done this already, but please can you restart Firefox which should resolve this issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Disable HTTP3 support by disabling 'network.http.http3.enabled' key in about:config and then restart Firefox. Worked for me.

more options

Giải pháp được chọn

Hi

I appreciate that you may have done this already, but please can you restart Firefox which should resolve this issue.