Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

v96.0 Blocked Cookies

  • 8 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 48 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi krj

more options

After upgrading to FF 96.0 (Windows 10), the site dslreports.com thinks cookies are being blocked on login. This occurs even in safe mode. Their cookie tester shows a couple of random cookies being return by the browser which may or may not be related.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Does this only occur on

http://www.dslreports.com/ (insecure connection)

and it works okay on

https://www.dslreports.com/ (secure connection)

There is a change in Firefox 96 related to cookies and insecure sites. I don't understand the full details, but if you can avoid the error using the HTTPS address, then at least we have a lead on the problem.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Firefox/Releases/96#http

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-say-cookies-are-blocked-unblock-them


Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

Sorry - the problem occurs with FF in safe mode, all cookies and history deleted, and standard privacy settings. It did not occur prior to version 96.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Does this only occur on

http://www.dslreports.com/ (insecure connection)

and it works okay on

https://www.dslreports.com/ (secure connection)

There is a change in Firefox 96 related to cookies and insecure sites. I don't understand the full details, but if you can avoid the error using the HTTPS address, then at least we have a lead on the problem.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Firefox/Releases/96#http

Hữu ích?

more options

Yes, that does appear to be related. https does work, although I do get a certificate warning. It wouldn't surprise me if the site wasn't configured correctly.

Hữu ích?

more options

What is/are the exact error message(s) ?

Hữu ích?

more options

FredMcD said

What is/are the exact error message(s) ?

Please see screenshots in post above.

Hữu ích?

more options

Do you possibly have old bookmarks that use the http:// protocol that you may have to cleanup ?

Hữu ích?

more options

Sorry - yes, I did need to fix my bookmark after confirming there is a problem with http URLs.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.