Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

popup box

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello there, I am using firefox from very long, but never faced this problem. I am in palo alto website, which says

"Warning: Closing this page may affect activity tracking!

This page is used by your activity to communicate with the learning platform. Please be sure to close all activity windows before closing or navigating away from this page.

            <button>Return to activity<button>

Did you arrive on this page without seeing a new activity window launch? You may have a pop-up blocker. Check out pop-up blocker tips here."

I want to track my progress by palo-alto learning, but i am trying to do so but can't sort out the problem. So guys please help me out.

https://beacon.paloaltonetworks.com/student/path/642692/activity/682107#

Hello there, I am using firefox from very long, but never faced this problem. I am in palo alto website, which says "Warning: Closing this page may affect activity tracking! This page is used by your activity to communicate with the learning platform. Please be sure to close all activity windows before closing or navigating away from this page. <button>Return to activity<button> Did you arrive on this page without seeing a new activity window launch? You may have a pop-up blocker. Check out pop-up blocker tips here." I want to track my progress by palo-alto learning, but i am trying to do so but can't sort out the problem. So guys please help me out. https://beacon.paloaltonetworks.com/student/path/642692/activity/682107#

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This is message by P-A website

Hữu ích?

more options

Did you arrive on this page without seeing a new activity window launch?

Do you think a pop-up blocker is causing the problem?

Load the web page. After the page is loaded, click the AdBlock icon. Now select Disable on <website>. After, reload the page.

Hữu ích?

more options

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content. You can click shield icon for more detail and possibly disable the protection. You can check the Web Console for relevant-looking messages about blocked content.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.