Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to Log On to https://support.jungledisk.com/access/

more options

I now have trouble logging into jungledisk.com after most recent "improvement" to Firefox. Never ran into this annoyment until new FF rolled out. My current work around, go to Edge. No problems getting to jungledisk there.

I get the following when I try,

"Cookies required to use Firefox

To continue signing in using Firefox, allow cookies to be stored on this device. You might see this screen more than once."

Below is the dialog box to log on asking for user name and password finally "Sign In". This "Sign In" is greyed out. Can log on the jungledisk not no way, not no how.

I now have trouble logging into jungledisk.com after most recent "improvement" to Firefox. Never ran into this annoyment until new FF rolled out. My current work around, go to Edge. No problems getting to jungledisk there. I get the following when I try, "Cookies required to use Firefox To continue signing in using Firefox, allow cookies to be stored on this device. You might see this screen more than once." Below is the dialog box to log on asking for user name and password finally "Sign In". This "Sign In" is greyed out. Can log on the jungledisk not no way, not no how.

Giải pháp được chọn

wsgross said

I get the following when I try, "Cookies required to use Firefox To continue signing in using Firefox, allow cookies to be stored on this device. You might see this screen more than once."

Have you checked your cookie settings? This article is a good start: Websites say cookies are blocked - Unblock them.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

wsgross said

I get the following when I try, "Cookies required to use Firefox To continue signing in using Firefox, allow cookies to be stored on this device. You might see this screen more than once."

Have you checked your cookie settings? This article is a good start: Websites say cookies are blocked - Unblock them.

Hữu ích?

more options

That did it. Never had the problem with previous Firefox versions. Oh well, call it progress if you must. :O)

Hữu ích?

more options

Glad to hear that worked. Cookie settings have moved around among different features over the years, so it's worth an occasional check to make sure they are sensible.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.