Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All my stored logins and passwords disappeared (78.15esr, linux)

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Like the title says, all of my logins and passwords are suddenly gone. I found a logins.json.corrupt in the profile folder, and tried renaming it to logins.json, but it didn't remember anything. Is there any way to get these passwords back? Or find out what the cause of this was? I lost some really valuable logins that I stupidly did not backup.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you use Sync?

Hữu ích?

more options

Are you using Sync? Do you only have one profile folder ?

Did you ever used the refresh feature in Firefox and possibly have an "Old Firefox Data" folder on the desktop ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.