Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No option for saving credit card details in 95.0.2

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 43 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hey everyone,

I recently had to do a PC reset and thus lost all my files, settings and programs FF included. Upon reinstalling I don't have the option to save, view or sync credit card info. The whole section is missing from my settings.

I have already gone to about:config and enabled both of the autofill settings to true (as suggested in other Q&As) and restarted multiple times with no luck.

Any ideas why I would be missing this option?

Hey everyone, I recently had to do a PC reset and thus lost all my files, settings and programs FF included. Upon reinstalling I don't have the option to save, view or sync credit card info. The whole section is missing from my settings. I have already gone to about:config and enabled both of the autofill settings to true (as suggested in other Q&As) and restarted multiple times with no luck. Any ideas why I would be missing this option?

Giải pháp được chọn

You can force the form autofill and credit card autofill feature by modifying some extensions.formautofill prefs on the about:config page.

 • extensions.formautofill.available = "on" (String)
 • extensions.formautofill.addresses.enabled = true (Boolean)
 • extensions.formautofill.creditCards.available = true (Boolean)
 • extensions.formautofill.creditCards.enabled = true (Boolean)
 • extensions.formautofill.creditCards.hideui = false (Boolean)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you in the US? Can you post a screenshot of that section?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

Giải pháp được chọn

You can force the form autofill and credit card autofill feature by modifying some extensions.formautofill prefs on the about:config page.

 • extensions.formautofill.available = "on" (String)
 • extensions.formautofill.addresses.enabled = true (Boolean)
 • extensions.formautofill.creditCards.available = true (Boolean)
 • extensions.formautofill.creditCards.enabled = true (Boolean)
 • extensions.formautofill.creditCards.hideui = false (Boolean)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào