Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cant Play AmazonPrime videos in Firefox on my mac desktop?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Cant Play AmazonPrime videos on my mac desktop (its an admittedly old desktop, cant afford a new one just yet. using Firefox 78.15.0esr (64-bit).

Today, when i tried to watch a videos on Amazon Prime, im getting messages that say "WidevineCdm plugin has crashed" when i try to play.

Is it due to discontinued Flash? Are there any solutions??

thanks in advance!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

No, this is about Winevine no longer supporting your Mac OS X 10.9 operating system.

Unfortunately, Widevine 4.10.2209.1/4.10.2252.0 no longer supports macOS 10.9 and 10.10 (minimum is 10.11). See:

Note: The current version of Google Widevine is no longer compatible with older macOS versions such as OS X 10.9 and 10.10. Only macOS versions 10.11 and above are supported.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.