Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sometimes I get an ERROR on some videos and can not find a fix.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Some videos get an error: error code 224003.

This has happened for a long time as still exists. The Internet has some solution but None of the Work. They suggest to change in settings: For Firefox:

   "Click the menu button on the top-right corner and select Options. Select “Options” in the Menu.

   Select General panel and scroll down to Performance. ...
   Uncheck ”Use recommended performance settings” and then uncheck “Use hardware acceleration when available”

Some other Browsers get the same errors.

Some videos get an error: error code 224003. This has happened for a long time as still exists. The Internet has some solution but None of the Work. They suggest to change in settings: For Firefox: ''' "Click the menu button on the top-right corner and select Options. Select “Options” in the Menu. Select General panel and scroll down to Performance. ... Uncheck ”Use recommended performance settings” and then uncheck “Use hardware acceleration when available”''' Some other Browsers get the same errors.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Provide the steps to replicate the issue.