Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

App Mode feature is no longer available?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1785 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sahintelli

more options

In my opinion, App Mode is a very useful feature that allows installing a website as an app. However, I am unable to see any option related to App Mode in 95.0.2 (64-bit). Could you please help me about this issue?

In my opinion, App Mode is a very useful feature that allows installing a website as an app. However, I am unable to see any option related to App Mode in 95.0.2 (64-bit). Could you please help me about this issue?

Giải pháp được chọn

Support for Site Specific Browser (SSB) and Progressive Web Apps (PWA) has been dropped in Firefox 86 (bug 1682593), so it is no longer possible to use this feature in current Firefox releases.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi, it's not supported anymore.

more options

Giải pháp được chọn

Support for Site Specific Browser (SSB) and Progressive Web Apps (PWA) has been dropped in Firefox 86 (bug 1682593), so it is no longer possible to use this feature in current Firefox releases.

more options

Got it, thank you so much for your attention :)