Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No screenshot facility in Firefox 95.0.2 under windows 10

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have today commissioned a new HP laptop running Windows 10.

I have downloaded Firefox and done a straightforward installation. I have viewed a couple of web pages but notice that when right clicking there is no longer a screenshot facility in the little menu box that appears. Trying Control + Shift + S does not work either.

I am writing this using Firefox 93.0 for Linux Mint on an old Toshiba Satellite and I have the facility - both right click and keyboard.

Has the facility been discontinued in the later version?

Many thanks in advance

I have today commissioned a new HP laptop running Windows 10. I have downloaded Firefox and done a straightforward installation. I have viewed a couple of web pages but notice that when right clicking there is no longer a screenshot facility in the little menu box that appears. Trying Control + Shift + S does not work either. I am writing this using Firefox 93.0 for Linux Mint on an old Toshiba Satellite and I have the facility - both right click and keyboard. Has the facility been discontinued in the later version? Many thanks in advance

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

number.six said

Has the facility been discontinued in the later version?

No, it should be there. Go to about:support and search for Firefox Screenshots.

Hữu ích?

more options

Make sure that Screenshots isn't disabled.

You can check these prefs on the about:config page.

  • extensions.screenshots.disabled = false
  • screenshots.browser.component.enabled = false

Taking screenshots can also be disabled via a policy (see about:policies).

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.