Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I only seem to have the disc image

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi there, I've downloaded Firefox but I only seem to have the disc image, how to I get the app to open? It's in my applications file. I have a MacBook Pro with High Sierra version 10.13.6 OS. Many thanks in advance. Best regards, Anna Daley

Hi there, I've downloaded Firefox but I only seem to have the disc image, how to I get the app to open? It's in my applications file. I have a MacBook Pro with High Sierra version 10.13.6 OS. Many thanks in advance. Best regards, Anna Daley
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Macs: Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Images) file. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

more options

Thanks for your reply - but how do I install it 'properly'? Even when I put the download in the applications file, when I click on it I just get the image and nothing else. Many thanks in advance. Anna Daley

more options

I don't know Macs and called for more help.