Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox facebook browser tabs not showing new message notifications (1)

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Suddenly a few weeks ago my facebook tabs stopped showing a new message notification. Ive tried clearing cache and cookies and enabling notifications in both facebook, messenger and firefox. The tab will show if I have new notifications from other things like if someone replies to a comment etc it will show the (1) but new messages no longer show with a (1).

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.