Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

TradingView Tabs Limit

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 369 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I'm using Firefox to chart on TradingView and my PC has 64GB of RAM however the issue is that I cannot open as much tabs on Firefox as I want. I have around 100 Tabs opened for TradingView and the Memory Consumption is around 40%. When I'm opening a new tab, the TradingView chart is not getting loaded. Is there any way or Parameter change to solve this issue?

I'm using Firefox to chart on TradingView and my PC has 64GB of RAM however the issue is that I cannot open as much tabs on Firefox as I want. I have around 100 Tabs opened for TradingView and the Memory Consumption is around 40%. When I'm opening a new tab, the TradingView chart is not getting loaded. Is there any way or Parameter change to solve this issue?

Giải pháp được chọn

Toggling security.csp.enable to false on the about:config page works for me.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Is this a live chart live? Can you provide steps to replicate the issue and show us what you are seeing when opening the chart? Are you running 95.0.2?

more options

Yes. it is live chart with real-time data.

I currently have around 100 Tabs opened and whenever I open a new one, it will show the attached.

Also I provided the memory consumption and capacity in the attachments.

Được chỉnh sửa bởi uNeXPeCTeD vào

more options

Giải pháp được chọn

Toggling security.csp.enable to false on the about:config page works for me.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào